Meester Cheng
Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest die hun Ware Natuur realiseerden. Zij vonden zichzelf als Vrijheid, het Absolute, Tao, Waarheid, Liefde, de Oorspronkelijke Geest of hoe je het Onnoembare ook noemt. Te allen tijde waren er ook mensen (en zullen er mensen zijn) die deze Waarheid al levende hebben uitdragen. Zij kregen benamingen in overeenstemming met de cultuur waarin zij leefden: Boeddha’s, Messiassen, Samurai, Soefi’s, Jnani’s, Satguru’s, Siddha’s, Zelfgerealiseer- den… Het waren mensen zoals Sri Ramana Maharshi, Sri Nisargadatta Maharaj en Alexander Smit. Velen van hen bleven onbekend, want hun verwijzingen stonden altijd in het licht van de onveranderlijke Stralende Essentie en verwezen nooit naar de tijdelijke ‘schaduwfiguur’ die het doorgaf. In dit boekje is zo’n Meester aan het woord! De Oude Cheng… Dit is het tweede deel van drie uitgaven over Meester Cheng. De meeste boeken in dit genre, beginnen met een zoektocht en eindigen bij de verlichting. Dit relaas begint echter juist bij de realisatie van verlichting, die slechts het voorportaal van de uiteindelijke Bevrijding blijkt te zijn. Dit boekje is dan ook voor diegenen die naar totale Bevrijding verlangen en werkelijk bereid zijn om de eenheid met God op te geven om volledig op te gaan in het Goddelijke...  De Uiteindelijke Bevrijding… De Boeddha realiseerde haar in India, Lao Tse in  China, Jezus in Judea en Meester Cheng in…  De Oude Cheng, die in deel I een Boeddhistisch klooster volledig op zijn grondvesten deed schudden, verschijnt na vele jaren onverwachts om één van de ontwaakte monniken verder te begeleiden. Inmiddels uit het klooster getreden, is deze monnik nu vader van vier kinderen. Hoewel de realisatie van eenheid en verlichting worden gezien als het eind van de spirituele zoektocht, toont Cheng hem dat de uiteinde- lijke Realiteit daar ver aan voorbij gaat! Daarom is dit een ‘vindtocht’ voorbij de laatste valkuilen, spiegel- sferen en mystificaties van een stuiptrekkende ‘terminale’ mind. Met Meester Cheng krijgt het stille Stralende Hart een directe, kristalheldere stem. Hij prikt door alle onechtheden en gekopieerde ‘waarheden’ heen en verwijst onomwonden en rechtstreeks naar de ultieme Werkelijkheid! Met zijn rigoureuze en onconventionele aanpak, past Meester Cheng volledig in de traditie van Sri Nisargadatta Maharaj en Alexander Smit. Zijn ‘vingerwijzingen’ zijn de essentie van Advaita Vedanta, Yoga, Zen en Satsang. Als je wat hier wordt getoond dan ook daadwerkelijk op je laat inwerken, zul je nooit meer dezelfde zijn … www.MasterCheng.com  Vingerwijzingen voorbij de Zon en de Hemel Meester Cheng I Meester Cheng. Deel III: De afdaling van de top van de Berg Vingerwijzingen naar de Vrijheid van Verlorenheid midden tussen de mensen. De Oude Cheng noemt dit ‘volledig in de wereld maar niet van de wereld zijn’. Hier verhuist het zwaartepunt van Bewust Zijn naar Bewust Onbewust Zijn. Een buitenstaander zal dit nauwelijks her- kennen en verwarren met onbewust- heid. Het is dan ook de meest miskende realisatie, die door bijna alle religieuze en spirituele tradities totaal over het hoofd wordt gezien! Vingerwijzingen naar de Vrijheid van Verlorenheid blokkeerd word. Daarom spreekt Meester Cheng in dit deel vooral voor spirituele leraren, guru’s, trainers en voor iedereen die op een wezenlijk niveau mensen begeleidt. De ‘verlichtingsfase’, met als hoogtepunt de realisatie van het Absolute, is nog niet het einde.Voorbij de top is de ‘afdaling langs de andere kant van de berg’, waarin het Absolute en het relatieve versmelten en verloren raken. Iedere vorm van winst of verlies is hier verdwenen. Hoewel deze Verlorenheid voorbij het leven gaat, ontvouwt ze zich Deel III: De afdaling van de top van de Berg Randolph Het laatste spirituele taboe…  Bewust Zijn wordt ten onrechte gezien als het summum van spirituele verlichting. Het wordt overschat en opgehemeld. De meeste Zelfgerealiseerden gaan dan ook ‘op de top van de berg’ teachen en preachen. Dit terwijl de belangrijkste en doorslaggevende fase van hun realisatie nog moet komen en daardoor ge-
Throughout the ages there have always been people who realized their True Nature. They found themselves as Freedom, the Absolute, Tao, Truth, Love, the Original Spirit or by whatever name one might designate the Unnameable. At all times there were also (and will always be) people who radiated this through their lives. Usually they were named in accordance with the culture to which they belonged: Buddhas, Messiahs, Samurai, Sufis, Jnanis, Satgurus, Siddhas, Self-realized Ones... They were people like Sri Ramana Maharshi, Sri Nisargadatta Maharaj and the Dutchman Alexander Smit. Many of them remained unknown, for their pointers were always given in the light of the unchangeable Radiant Essence and never referred to the ‘shadow figure’ who transmitted them. Such a Master is speaking in this little book! Old Cheng… This is the second part of three publications about Master Cheng. Most books in this genre begin  with a search and end with enlightenment. The narrative here starts with the realization of enlightenment and goes on to show the wealth of possibilities in what lies beyond. Therefore this booklet is intended for those who long for total Liberation and who are truly willing to give up oneness with God in order to be completely lost   in Godhead...   Randolph The Ultimate Liberation… The Buddha realized it in India, Lao Tse in China, Jesus in Judaea, Master Cheng in…  Old Cheng, who in Part One uncompromisingly shook the foundations of a Buddhist monastery, after an absence of many years turns up unannounced to provide one of the monks with further guidance. This awakened monk discarded his robe and is now  a family man with four children. Although the realization of oneness and enlightenment all too often are regarded as the end of spiritual seeking, Cheng shows that the ultimate Reality is far beyond that. Therefore this is a ‘journey of finding’ beyond the  last pitfalls, mirror spheres and mystifications of a convulsing, ‘terminal’ mind. Old Cheng gives the silent Radiant Heart a direct, crystal-clear voice. He shatters all falsities and copied ‘truths’ and points directly and in plain words to the Ultimate! Master Cheng’s radical and unconventional approach is completely in line with the tradition of Sri Nisargadatta Maharaj and the Dutchman Alexander Smit. These pointers are the pure essence of Advaita Vedanta, Yoga, Zen and Satsang. Having indeed allowed the content of these writings to sink in, you will never be the same... www.MasterCheng.com their realization, which is yet to come. Thus Master Cheng’s ‘pointing’ in this part is especially interesting for spiritual teachers, gurus, coaches and anyone guiding people on an essential level.  Enlightenment - with the realization of the Absolute as its highest peak - is not yet the end of the journey. Beyond the top awaits a ‘going down the other side of the mountain’, where the Absolute merges with the relative, and both are lost. Any form of profit or loss has disappeared here. Although this Lostness is beyond life, it takes place among the people. Old Cheng calls this ‘being fully in the world, yet no longer  of this world’. Here one’s point of gravity shifts from Being Conscious to Being Consciously Un-conscious. An outsider will hardly recognize this and will probably confuse it with un-conscious- ness. That’s why this is the most misunderstood realization, completely overlooked by almost all religious and spiritual traditions!                                           and Satsang! The last spiritual taboo…  Being Conscious is frequently extol- led as the highpoint of spiritual enlightenment. But this is highly overrated. Having reached ‘the top of the mountain’, most Self- realized people start to ‘teach and preach’, even though this will block the most important and decisive phase of   Forthcoming: Master Cheng, part III. A Finger Pointing to the Freedom of Lostness. Descending from the Mountain. Master Cheng I
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.
Meester Cheng II
Ga verder, ga voorbij... stop in je spirituele zoektocht niet ‘halverwege de berg’.
Throughout the ages there have always been people who realized their True Nature. They found themselves as Freedom, the Absolute, Tao, Truth, Love, the Original Spirit or by whatever name one might designate the Unnameable. At all times there were also (and will always be) people who radiated this through their lives. Usually they were named in accordance with the culture to which they belonged: Buddhas, Messiahs, Samurai, Sufis, Jnanis, Satgurus, Siddhas, Self-realized Ones... They were people like Sri Ramana Maharshi, Sri Nisargadatta Maharaj and the Dutchman Alexander Smit. Many of them remained unknown, for their pointers were always given in the light of the unchangeable Radiant Essence and never referred to the ‘shadow figure’ who transmitted them. Such a Master is speaking in this little book! Old Cheng… This is the second part of three publications about Master Cheng. Most books in this genre begin  with a search and end with enlightenment. The narrative here starts with the realization of enlightenment and goes on to show the wealth of possibilities in what lies beyond. Therefore this booklet is intended for those who long for total Liberation and who are truly willing to give up oneness with God in order to be completely lost   in Godhead...   Randolph The Ultimate Liberation… The Buddha realized it in India, Lao Tse in China, Jesus in Judaea, Master Cheng in…  Old Cheng, who in Part One uncompromisingly shook the foundations of a Buddhist monastery, after an absence of many years turns up unannounced to provide one of the monks with further guidance. This awakened monk discarded his robe and is now  a family man with four children. Although the realization of oneness and enlightenment all too often are regarded as the end of spiritual seeking, Cheng shows that the ultimate Reality is far beyond that. Therefore this is a ‘journey of finding’ beyond the  last pitfalls, mirror spheres and mystifications of a convulsing, ‘terminal’ mind. Old Cheng gives the silent Radiant Heart a direct, crystal-clear voice. He shatters all falsities and copied ‘truths’ and points directly and in plain words to the Ultimate! Master Cheng’s radical and unconventional approach is completely in line with the tradition of Sri Nisargadatta Maharaj and the Dutchman Alexander Smit. These pointers are the pure essence of Advaita Vedanta, Yoga, Zen and Satsang. Having indeed allowed the content of these writings to sink in, you will never be the same... www.MasterCheng.com their realization, which is yet to come. Thus Master Cheng’s ‘pointing’ in this part is especially interesting for spiritual teachers, gurus, coaches and anyone guiding people on an essential level.  Enlightenment - with the realization of the Absolute as its highest peak - is not yet the end of the journey. Beyond the top awaits a ‘going down the other side of the mountain’, where the Absolute merges with the relative, and both are lost. Any form of profit or loss has disappeared here. Although this Lostness is beyond life, it takes place among the people. Old Cheng calls this ‘being fully in the world, yet no longer  of this world’. Here one’s point of gravity shifts from Being Conscious to Being Consciously Un-conscious. An outsider will hardly recognize this and will probably confuse it with un-conscious- ness. That’s why this is the most misunderstood realization, completely overlooked by almost all religious and spiritual traditions!                                           and Satsang! The last spiritual taboo…  Being Conscious is frequently extol- led as the highpoint of spiritual enlightenment. But this is highly overrated. Having reached ‘the top of the mountain’, most Self- realized people start to ‘teach and preach’, even though this will block the most important and decisive phase of   Forthcoming: Master Cheng, part III. A Finger Pointing to the Freedom of Lostness. Descending from the Mountain. Master Cheng I
Meester Cheng III Meester Cheng III Meester Cheng II Meester Cheng II Meester Cheng I Meester Cheng I » » » Wil je de Meester Cheng boeken bestellen, klik dan hier >> Wil je de Meester Cheng boeken bestellen, klik dan hier >> Meester Cheng Portal Meester Cheng Portal Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Home Home Satya satsang logo Aanmelden Aanmelden
Aanmelden voor Satsang Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken.
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, Satsang.es, Satsangs.de
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Satsang logo gold
Open Satsang met Randolph Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Satsang eagle gold
N
» » » Meester Cheng I Meester Cheng I Meester Cheng Portal Meester Cheng Portal Meester Cheng II Meester Cheng II Meester Cheng III Meester Cheng III Wil je de Meester Cheng boeken bestellen, klik dan hier >> Wil je de Meester Cheng boeken bestellen, klik dan hier >> Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Aanmelden Aanmelden Home Home
© Copyright 2016 OpenSatsang, SatyaSatsang.nl, Randolph, Alle rechten voorbehouden, All rights reserved.
Satya satsang logo
Aanmelden voor Satsang Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Open Satsang met Randolph Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
satsang eagle gold
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Satsang logo gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken Kies je land en je taal Nederlands Engels Spaans
Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Facebook Facebook Home Home Meester Cheng II Wil je de Meester Cheng boeken bestellen, klik dan hier >> Wil je de Meester Cheng boeken bestellen, klik dan hier >> Satsang logo gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Aanmelden voor Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
satsang eagle gold
Locaties satsang met Randolph
Meester Cheng Meester Cheng III Meester Cheng III Meester Cheng II Meester Cheng I Meester Cheng II Meester Cheng I Meester Cheng I Meester Cheng II Tradities Tradities Realisaties Realisaties Inleiding Inleiding Open Satsang Open Satsang Satsang.earth Satsang.earth Aanmelden Aanmelden Over Randolph Over Randolph Interviews Interviews Home Home